ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ του Αθλητικού Συλλόγου «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ»

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ 

Του Αθλητικού Συλλόγου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ», που έχει την έδρα του στον Πειραιά Αττικής, οδός Παπατέστα αρ. 5, με ΑΦΜ 997410050, νόμιμα εκπροσωπούμενου. 

ΠΡΟΣ

1. Την αθλητική ομοσπονδία με την επωνυμία «ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ», που έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός Χ. Βουρνάζου αρ. 14

2. Την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού / Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού, που έχει την έδρα της στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Ανδρέα Παπανδρέου  37

_____________________________________

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σας είναι γνωστό, ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 942/24-02-2021 έγγραφό Σας, η πρώτη από Εσάς προκήρυξε τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών, προς εκλογή μελών ΕΤΕΠΣ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 13-03-2021. Οι ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις κλπ, αναφέρονταν στην ως άνω πρόσκληση. Στις παραπάνω εκλογές έλαβαν μέρος, ως υποψήφιοι, εκ μέρους του Συλλόγου μας, οι κ.κ. Διονύσιος Ακτύπης – Γουνές του Ευθυμίου και Νικόλαος Καβουκλής του Εμμανουήλ, μέλη του Συλλόγου μας.

Σε σχέση με τις παραπάνω αρχαιρεσίες, επιθυμούμε να Σας γνωστοποιήσουμε τα εξής:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ. 

Με μεγάλη έκπληξη και απορία, όταν και εκδόθηκε η ως άνω πρόσκληση (αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΣΚΟΕ και παραμένει ακόμα εκεί) διαπιστώσαμε την τελείως αυθαίρετη, παράτυπη και εκτός νόμου ερμηνεία, που διατύπωσε η Ομοσπονδία αναφορικά με την δήθεν μη εφαρμογή των άρθρων 5, 6, 7 του ν. 4726/2020. Ότι δηλ. δήθεν στις επικείμενες αρχαιρεσίες, δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι ως άνω διατάξεις, για το λόγο ότι η ΕΤΕΠΣ είναι τεχνική επιτροπή και όχι διοικητικό όργανο. 

Στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1214/02-03-2021 επιστολή της προς τους Συλλόγους, η Ομοσπονδία είχε αποστείλει τον «Πίνακα Σωματείων – Μελών ΣΚΟΕ με δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ της 13-03-2021», ο οποίος περιελάμβανε τα ακόλουθα σωματεία, τα οποία ΔΕΝ έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο του ν. 4714/2020 και τα οποία ήταν τα εξής:

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ, ΛΕΣΧΗ ΟΠΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «Ο ΤΟΞΟΤΗΣ», ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Μ. ΑΛ/ΔΡΟΣ, ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΚΙΑΣ, ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ και ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ. Επίσης υποψήφιο μέλος της ΕΤΕΠΣ, κατερχόταν και ο κ. Ιωάννης Μάτσας, ο οποίος ανήκει στην Πανελλήνια Σκοπευτική Εταιρεία, που όπως προαναφέρθηκε, δεν είναι ενταγμένη στο ηλεκτρονικό μητρώο του ν. 4726/2020.

Στις 07-03-2021, με επιστολή διαμαρτυρίας μας προς την Ομοσπονδία (που δεν έχει απαντηθεί έως σήμερα), επισημαίναμε έγκαιρα τα ως άνω και ζητούσαμε την σύνταξη ορθού πίνακα συλλόγων με δικαίωμα ψήφου   

Την ίδια ακριβώς ημέρα, η Ομοσπονδία, με την με την ίδια ημεροχρονολογία ανακοίνωσή της, η οποία επίσης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της, ανακοίνωσε νέο πίνακα σωματείων (με τους εκπροσώπους αυτών), στους οποίους, αφού έγινε μια επιλεκτική «αφαίρεση»,  εξακολουθούσαν να εμφανίζονται ως σωματεία με δικαίωμα ψήφου οι εξής Σύλλογοι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Μ. ΑΛ/ΔΡΟΣ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΚΙΑΣ, ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ, και ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

Στις 13-03-2021, πράγματι πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες, με την συμμετοχή των ως άνω Συλλόγων και μάλιστα εκλέχτηκε ο (κατά τα λοιπά καθ’ όλα άξιος) κ. Ιωάννης Μάτσας (μέλος της Π.Σ.Ε), ως μέλος της ΕΤΕΠΣ.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν σαφή, ευθεία και άμεση παραβίαση του αθλητικού νόμου, για τους ακόλουθους λόγους: 

ΙΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4726/2020 ορίζεται, ότι: «

Γενικές Συνελεύσεις Αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2725/1999 

Το άρθρο 24 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 24

Γενικές Συνελεύσεις Αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών

1. Στη Γενική Συνέλευση της αθλητικής ομοσπονδίας, ανεξαρτήτως της ύπαρξης και λειτουργίας ή μη υποκείμενων αθλητικών ενώσεων, συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά σωματεία που είναι μέλη της ομοσπονδίας ή των τυχόν υφιστάμενων ενώσεων μελών της. Κάθε σωματείο μέλος της ομοσπονδίας ή της τυχόν υφιστάμενης ένωσης εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο μέλος ομοσπονδίας ή ένωσης διαθέτει μία (1) μόνο ψήφο στη Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της διά πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας.

2. Οι διατάξεις των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 14 (εννοεί του ν. 2725/1999) εφαρμόζονται ανάλογα και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων αθλητικής ομοσπονδίας.

2. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, το άρθρο 24 του ν. 2725/1999, ως ισχύει με την ανωτέρω τροποποίηση ορίζει ρητά τα εξής:

«Γενικές Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών 

1. Στη Γενική Συνέλευση της αθλητικής ομοσπονδίας, ανεξαρτήτως της ύπαρξης και λειτουργίας ή μη υποκείμενων αθλητικών ενώσεων, συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά σωματεία που είναι μέλη της ομοσπονδίας ή των τυχόν υφιστάμενων ενώσεων – μελών της. ……….. 

2. Οι διατάξεις των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 14 εφαρμόζονται ανάλογα και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων αθλητικής ομοσπονδίας. 

3. ………………………..

4. ……………………….. 

5. Με την επιφύλαξη του παρόντος, το καταστατικό κάθε αθλητικής ομοσπονδίας ρυθμίζει τα επιμέρους θέματα που αφορούν στα όργανα της ομοσπονδίας, τη διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων των οργάνων της, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την εν γένει λειτουργία και οργάνωση της ομοσπονδίας. Διατάξεις καταστατικών αθλητικών ομοσπονδιών, που ορίζουν προνομιακό καθεστώς ως προς τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για ιδρύτριες ενώσεις ή για επαγγελματικούς συνδέσμους ανωνύμων εταιρειών ή για φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, είναι άκυρες και ανίσχυρες

6. ……………………………» 

3. Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999, ως ισχύουν, σήμερα (τροποποίηση 4726/2020) και στις οποίες ρητά παραπέμπει το άρθρο 24, ορίζουν ρητά τα εξής:

«Γενική Συνέλευση – Αρχαιρεσίες – Όργανα αθλητικής ένωσης  1. ……………………… 2. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης έχει κάθε αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση,έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)και τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, με οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητές, ανά έτος, και αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, με όσους κατ’ ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος. …………  3. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται σαράντα πέντε (45) πλήρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ένωσης. Σαράντα (40) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής ένωσης καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο στην υπηρεσία αυτή ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148). Το αργότερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το ανωτέρω μητρώο αναμορφώνεται.  4. Δικαίωμα να εκλεγεί στα καταστατικά όργανα της αθλητικής ένωσης έχει μόνον μέλος αθλητικού σωματείου – μέλους της ένωσης, που έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον το σωματείο έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2. Η απόκτηση εκ μέρους υποψηφίου του δικαιώματος να εκλέγει και να εκλέγεται αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με σχετική βεβαίωση του οικείου αθλητικού σωματείου, η οποία, επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας, κατατίθεται στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.  5 ..………………  6. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ένωσης που, κατά παράβαση του νόμου ή του οικείου καταστατικού, επιτρέπουν σε αθλητικό σωματείο να συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου σε Γενική Συνέλευση, διά της εγγραφής του στον κατάλογο της παρ. 3 ή σε φυσικό πρόσωπο να είναι υποψήφιος σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη καταστατικών οργάνων, εκπίπτουν του αξιώματός τους κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 3. Αν πρόκειται για Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών, εκπίπτουν, κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, όσα μέλη του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου επανεξελέγησαν σε καταστατικό όργανο της ένωσης 7. …………………………»

4. Το άρθρο 3 § 9 του ν. 2725/1999 (ως τροποποιημένο ισχύει), ρητά ορίζει ότι:

«9. α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους. β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση του κωλύματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο, σύμφωνα με τον ν. 4622/2019 (Α’ 133), όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.»»

5. Το άρθρο 7 του καταστατικού της Ομοσπονδίας (ΣΚ.Ο.Ε) αναφέρει ρητά τα εξής:

«Άρθρο 7 Διοίκηση και όργανα  της ΣΚ.Ο.Ε.

1. Τα όργανα της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣΚ.Ο.Ε) είναι τα εξής:

α) ……

β) ……

γ) …..

δ) ……

2. Για την υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου και την εύρυθμη λειτουργία της ΣΚ.Ο.Ε προβλέπονται τα εξής όργανα

α) ….

β) ….

γ) ….

δ) Οι Ειδικές Τεχνικές Επιτροπές, οι Τοπικές και λοιπές Επιτροπές του άρθρου 32 του παρόντος» (στις οποίες ανήκει ρητά και αδιαμφισβήτητα η ΕΤΕΠΣ, π.ρ.β.λ. άρθρο 32 § 6 εδ. α’ – επ.)

ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Από την απλή και μόνο γραμματική διατύπωση των ανωτέρω διατάξεων του αθλητικού νόμου και του καταστατικού της Ομοσπονδίας, προκύπτουν αδιαμφισβήτητα τα εξής:

1. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ κάθε αθλητικής ομοσπονδίας συγκαλείται ΜΟΝΟ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους του αθλητικού νόμου (ν. 2725/1999, ως ισχύει με την τελευταία τροποποίηση του ν. 4726/2020), κατισχύουσας οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης του καταστατικού της (ομοσπονδίας). Επίσης οι διατάξεις αυτές ισχύουν για την εκλογή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ, και άσχετα με την αρμοδιότητά του (εκτελεστική, γνωμοδοτική, πειθαρχική κλπ).

2. Η ΕΤΕΠΣ αποτελεί σύμφωνα με το καταστατικό, ΟΡΓΑΝΟ της Ομοσπονδίας.

3. Στις παραπάνω αρχαιρεσίες για την εκλογή ΕΤΕΠΣ, έπρεπε, σύμφωνα με τα παραπάνω, να συμμετέχουν μόνο σωματεία, που έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο του ν. 4714/2020 και υποψήφιος μπορούσε να ανακηρυχθεί μόνο μέλος από αυτά. 

4. Με την ως άνω 942/24-02-2021 πρόσκληση, διατυπώθηκε μια αυθαίρετη και παράνομη, ερμηνεία του νόμου, ενάντια στην απλή, κατανοητή και πέρα από κάθε αμφιβολία γραμματική και μόνο, ρητή διατύπωση του αθλητικού νόμου. Περαιτέρω ας σημειωθεί, ότι σε κάθε περίπτωση, ακόμα και με την αυθαίρετη ερμηνεία της πρόσκλησης, η εκλογή των μελών της ΕΤΕΠΣ στις 13-03-2021, έχει άμεσο αντίκτυπο και στο Δ.Σ της ομοσπονδίας, αφού το εκλεγέν μέλος της ΠΣΕ, μπορεί να ανακηρυχθεί από τη Γ.Σ ως μέλος του Δ.Σ της Ομοσπονδίας, αφού μέλος της ΕΤΕΠΣ μετέχει, εξ έδρας, σε αυτό, οπότε οι αρχαιρεσίες, επηρεάζουν άμεσα και τα «όργανα διοίκησης». 

5. Οι κ.κ. Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ της Ομοσπονδίας με την συνειδητή απόφασή τους, να επιτρέψουν την συμμετοχή των ως άνω Σωματείων και με το να επιτρέψουν τη συμμετοχή μέλους ενός από αυτά, ως υποψηφίου (ο οποίος και εκλέχθηκε), παρά το νόμο και παρά το ότι είχαν έγκαιρα ενημερωθεί για το ως άνω κώλυμα (π.ρ.β.λ. από 07-03-2021 επιστολή μας και από 13-03-2021 ένστασή μας), υπέπεσαν στο σφάλμα του άρθρου 14 § 6 του ν. 2725/1999 (που παραπέμπει το άρθρο 24 του ίδιου νόμου), με αποτέλεσμα να εκπέσουν αυτοδίκαια του αξιώματός τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 § 9 του ν. 2725/1999.       

Επειδή, σύμφωνα με τα παραπάνω, τόσο το Δ.Σ της Ομοσπονδίας όσο και η ΓΓΑ, έχουν ενημερωθεί έγκαιρα.

Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον ως προς το σύνολο των παραπάνω, αφού μέλη του Συλλόγου μας ήταν υποψήφια στις αρχαιρεσίες της 13-03-2021.

Επειδή η έκπτωση των ως άνω μελών του Δ.Σ της Ομοσπονδίας είναι αυτοδίκαιη, ανεξάρτητη και δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο, ως διαδικαστική προϋπόθεση ή επακόλουθο, με την δικαστική κήρυξη ως άκυρων των αρχαιρεσιών (π.ρ.β.λ. ΕφΛαρ 112/2019 ΤΝΠ ΔΣΑ).

Επειδή οι ισχυρισμοί μας είναι προφανώς νομικά και ουσιαστικά βάσιμοι.

Για αυτούς τους λόγους

Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας.

Σας προσκαλούμε, όπως: α) Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 § 9 του ν. 2725/1999 το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εκδώσει τη διαπιστωτική πράξη έκπτωσης των κ.κ. Προέδρου και Γενικού Γραμματέα της ΣΚ.Ο.Ε, εντός 15 ημερών, ήτοι μέχρι τις 22-03-2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης των κωλυμάτων στην Ομοσπονδία, η 07-03-2021). β) Σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΑ, να εκδώσει η ίδια την ως άνω διαπιστωτική πράξη, σε περίπτωση, που το Δ.Σ της ΣΚ.Ο.Ε δεν το πράξει έως τις 22-03-2021 και

Σας δηλώνουμε, ότι σε διαφορετική περίπτωση θα αναγκαστούμε να προσφύγουμε στις αρμόδιες Αρχές, με αποκλειστικό σκοπό την προάσπιση και διαφύλαξη της νομιμότητας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα, σε αυτούς που απευθύνεται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες και να αντιγράψει ολόκληρο το περιεχόμενό της στην έκθεση επιδόσεώς του.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2021

Ο εξωδίκως προσκαλών κλπ

Comments are closed.